Kategoriarkiv: Årsmöte

Årmöte 2021 genomförs digitalt

På grund av den skärpta lokala rekommendationerna så kommer KKFs årsmöte 2021 att genomföras digitalt.

Praktiska information inför mötet

Praktiskt inför det digitala årsmötet

Årsmöteshandlingarna

Du kan ansluta till mötet via webbläsaren på datorn, via app på iOS och Android telefoner eller genom att ringa på telefon.

Anslutningsinformation

Tid: Onsdag, den 23 juni · 18:00–20:30
Anslutningsinformation för Google Meet
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/hhg-runi-irp
Eller ring: ‪(SE) +46 8 505 445 45‬ Pinkod: ‪932 669 235‬#
Fler telefonnummer: https://tel.meet/hhg-runi-irp?pin=6819116427811

Årsmöte 2021

Inbjudan till årsmöte utomhus på KKF den 23/6 18:00

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgängliga på KKF senast 1 vecka innan mötet.

Dagordning

§1. Årsmötet öppnas. 

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

§3. Fastställande av röstlängd. 

§4. Godkännande av dagordning. 

§5. Val av ordförande respektive sekreterare för årsmötet. 

§6. Val av justerare, vilka jämte ordföranden justerar protokollet. 

§7. Uppläsning av protokoll från föregående allmänna möte. 

§8. Fastställande av 2019 års verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning. §9. Revisorernas berättelse. 

§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§11. Propositioner. 

§12. Motioner. 

§13. Verksamhetsplan för 2020. 

§14. Fastställande av budget för 2020. 

§15. Val av: 

a. Föreningens ordförande för ett (1) år. 

b. Övriga ledamöter för två (2) år. 

c. Två suppleanter för ett (1) år. 

d. Två revisorer samt två suppleanter för ett (1) år. 

e. Valberedning (tre ledamöter samt två suppleanter) för ett (1) år. 

f. En representant till Värmland-Västergötlands seglarförbunds årsmöte. 

§16. Förfrågan rörande övriga arbetsuppgifter inom föreningen. 

§17. Information från styrelsen. 

§18. Övriga frågor. 

§19. Mötet avslutat

Höstmöte 2016

Den 9 november 18.00 är det dags för KKFs årliga höstmöte:

Dagordning för höstmötet:
– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
Information från styrelsen
– Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.

Välkomna!

SÖNDAG 17 APRIL – KKF,s BÅTUTTAG

Välkommen till KKF,s båtuttag söndag 17 april. Som vanligt börjar vi det gemensamma föreningsarbetet kl. 10:00 och vi beräknar att arbetet denna gång pågår till ca kl. 15:00.
Vårt arbete består av olika arbetsuppgifter: y-bommar ska monteras på bryggorna för följebåtar, bryggor ska lagas och bekläs med skyddande mattor, följebåtar ska sjösättas, reklamskyltar ska monteras ner, städning av klubbanläggningen och uteområden, sommarmöbler plockas fram, tävlingsboden ska städas m.m. och båtar ska tas ut från segelhallen.

I samband med att föreningen bjuder på varm korv, kaffe, saft och bullar, kommer vi att hålla ett extra medlemsmöte och behandla några punkter från årsmötet i mars, som blev framflyttade till båtuttaget.

Även du som inte har någon båt som ska tas ut från segelhallen, är hjärtligt välkommen!

Ps. Du som har vinter förvarat båt i segelhallen, men är förhindrar att närvara vid båtuttaget, får i första hand skaffa en ersättare. Får du inte tag på någon ersättare, meddelade undertecknad detta!

Du som vinter förvarat motorbåt framför klubbhuset, måste senast lördag 16 april flytta på din båt!
Seglarhälsningar

Torsten Jarnstam, 070 – 371 16 12

Arbetsledare båtuttaget