Höstmöte 2018

Onsdagen den 28 november bjuder KKFs styrelse till höstmöte kl.18.00 i föreningslokalen. Välkomna!

Dagordning för mötet:

1)       Mötets öppnande

2)       Fastställande av mötes röstlängd

3)       Frågan om mötet utlysts på rätt sätt

4)       Fastställande av dagordning

5)       Val av ordförande samt sekreterare för mötet

6)       Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare

7)       Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter

8)       Val av valberedning

9)       Styrelsen informerar

10)     Övriga frågor