Marknadsföringsaktivitet 6/4

Lördagen den 6/4 mellan 11 och 15 kommer vi att stå på Soltorget tillsammans med en optimist för att visa upp och informera om vår verksamhet. Vi kommer att stå 3-4 personer i taget och informera om verksamheten och vi behöver din hjälp!

Har du möjlighet att hjälpa till, vänligen önska tider i formuläret nedan, du kan önska flera tider. Vi kommer sedan så gott det går blanda vuxna och ungdomar för att visa vår bredd i föreningen men ändå se till att alla har en kompis att stå med. Kan du tänka dig  att stå under flera pass kan du kommentera det under övrigt.

Anmälningsformulär

Hör av dig till Malin Pluto om du har frågor.
0703515771
malinpluto@hotmail.com

Motorbåtsutbildning 2019

Motorbåtsutbildningen hålls i år den 11e maj och är öppen för alla föreningens medlemmar. Utbildningen hålls för att ge möjlighet till de som vill bli bättre motorbåtsförare och banläggare att utvecklas snabbare. Bättre förare och banläggare gynnar seglarskolan, den organiserade träningsverksamheten och tävlingar.

Motorbåtsutbildningen är kostnadsfri och öppen för alla medlemmar men då antalet är begränsat prioriteras ungdomsledare och andra ledare/funktionärer. Utbildningen hålls lördagen den 11e maj mellan 9.30 och 13. Vid frågor kontakta Malin Pluto 0703515771.

Anmälan görs via länken nedan;

https://goo.gl/forms/Jsjfh2Q0S7ujwMCo1

Årsmöte 2019

De 27/3 kl 18:00 är det dags för årsmöte i KKF.

Vi börjar med enklare förtäring och dryck kl 18:00 sedan fortsätter vi med årsmötet.

Dagordning

– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
– Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
– Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
– Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande året.
– Val av:
– föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
– halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
– två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
– två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
– tre ledamöter jämte två suppleanter i valberedningen för en tid av 1 år. En av ledamöterna ska vara sammankallande.
– ombud till SDF-möten.