Årsmöte 2021

Inbjudan till årsmöte utomhus på KKF den 23/6 18:00

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgängliga på KKF senast 1 vecka innan mötet.

Dagordning

§1. Årsmötet öppnas. 

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

§3. Fastställande av röstlängd. 

§4. Godkännande av dagordning. 

§5. Val av ordförande respektive sekreterare för årsmötet. 

§6. Val av justerare, vilka jämte ordföranden justerar protokollet. 

§7. Uppläsning av protokoll från föregående allmänna möte. 

§8. Fastställande av 2019 års verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning. §9. Revisorernas berättelse. 

§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§11. Propositioner. 

§12. Motioner. 

§13. Verksamhetsplan för 2020. 

§14. Fastställande av budget för 2020. 

§15. Val av: 

a. Föreningens ordförande för ett (1) år. 

b. Övriga ledamöter för två (2) år. 

c. Två suppleanter för ett (1) år. 

d. Två revisorer samt två suppleanter för ett (1) år. 

e. Valberedning (tre ledamöter samt två suppleanter) för ett (1) år. 

f. En representant till Värmland-Västergötlands seglarförbunds årsmöte. 

§16. Förfrågan rörande övriga arbetsuppgifter inom föreningen. 

§17. Information från styrelsen. 

§18. Övriga frågor. 

§19. Mötet avslutat