Årsmöte 2019

De 27/3 kl 18:00 är det dags för årsmöte i KKF.

Vi börjar med enklare förtäring och dryck kl 18:00 sedan fortsätter vi med årsmötet.

Dagordning

– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
– Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
– Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
– Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande året.
– Val av:
– föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
– halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
– två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
– två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
– tre ledamöter jämte två suppleanter i valberedningen för en tid av 1 år. En av ledamöterna ska vara sammankallande.
– ombud till SDF-möten.