Styrelsen

Styrelsen ska verka för föreningens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen sitter i två år. Styrelsens uppgift är att tillse att för föreningen bindande regler iakttas, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt att ansvara för och förvalta föreningens medel; och förbereda årsmötet. För mer specifik information om val av styrelse och styrelsens uppgifter se våra stadgar. Styrelsen består av ordförande och åtta övriga ledamöter, samt två suppleanter.  Här kan du skicka ett meddelande till samtliga ledamöter i styrelsen.

Ledamöter

Malin Pluto: Ordförande 

Morgan Fredberg: Kassör

Lisa Persson: Sekreterare

Ulf Malmberg: Material/intendentur

Samuel Rudfeldt: Ungdomssegling, Utbildning

Christian Bjernér: Tävlingsansvarig

Adam Svärd: Vuxenseglarskola

Maria Reingardt: Fortsättningssegling för vuxna

Kenneth Magnusson

Suppleanter

Magnus Einarsson: LOK & Aktivitetsstöd, Bidrag, Medlemskommunikation

Tonny Nyrén: Material/intendentur

Jolleseglarna i Karlstad