Årsmöten

Föreningen håller årsmöte senast den 31 mars samt minst ytterligare ett möte varje år. Styrelsen bestämmer när och var dessa möten ska hållas. Du som är medlem kan ta del av årsmötesprotokollen längst ner på denna sida.

Kallelse för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen i ortspressen eller genom anslag i klubbhuset. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 • Rösträtt på Årsmötet
  Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. Hedersmedlem har också rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
 • Beslutsmässighet
  Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 • Typ av ärenden för Årsmötet
  * Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  * Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  * Fastställande av dagordning.
  * Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
  * Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
  * Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
  * Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
  * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  * Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande året.
  * Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.

Val av:
* föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
* halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
* två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
* två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
* tre ledamöter jämte två suppleanter i valberedningen för en tid av 1 år. En av ledamöterna ska vara sammankallande.
* ombud till SDF-möten.

 • Behandling av förslag
  Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av medlem minst 21 dagar före mötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall dock inlämnas senast 30 dagar före mötet. Övriga frågor: Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med i dagordningen för mötet.

Jolleseglarna i Karlstad